KAFEDRANIN TARİXİ

ADPU-da aparılan struktur dəyişiklikləri ilə əlaqədar  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti rektorunun əmri ilə 2018-2019-cu tədris ilində  9 iyul tarixində Xarici Dillər Mərkəzi (kafedra)   yaradılmışdır. Mərkəz 2008/2009-cu tədris ilindən etibarən yaradılmış İngilis dili və onun tədrisi metodikası  kafedrası, 2015-2016-ci tədris ilində yaradılmış Xarici dillər və onun tədrisi metodikası  və İngilis dili kafedralarının birləşməsi əsasında yaradılmışdır.

  • cu ilin noyabr ayından ADPU-nun Xarici Dillər Mərkəzinin (kafedra) müdiri filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ülviyyə Davud qızı Hacıyevadır. Ülviyyə Hacıyeva Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 17 dekabr 2021-ci ildə imzaladığı sərəncamla təhsildə göstərdiyi xidmətlərinə görə “Tərəqqi” medalına layiq görülmuşdür. 4 dərs vəsaiti, 1 test toplusu, 1 metodik vəsait, 13 proqram, 17 tezis, Res­publika daxilində çıxan jurnallarda 36, Res­publikadan kənarda isə 12 məqalənin müəllifidir.

Xarici Dillər Mərkəzi (kafedrası) Ali təhsilin bakalavriat, magistratura və doktorantura pillələrində ingilis, alman, fransız, rus, xarici dilin (ingilis dili) metodikası üzrə əsas aparıcı ixtisas mərkəzidir.

ADPU-nun Xarici Dillər Mərkəzi olaraq missiyamız  tələbələrin müasir təlim metodlarının tətbiqi ilə xarici dillərin  tədrisi sahəsində ən yaxşı təhsili verərək  və ən müasir bilikləri paylaşaraq müxtəlif  ixtisaslar üzrə rəqabətə davamlı mütəxəssislərin hazırlanmasını  təmin etməkdir. Mərkəzin professor-müəllim heyəti öz sahəsinin tanınmış mütəxəssis və alimlərindən təşkil olunmuşdur. Hazırda Xarici Dillər Mərkəzində  elmi-pedaqoji fəaliyyət göstərən professor-müəllim heyəti elm və praktikadakı ən son dəyişikliklərin və yeniliklərin tələbələrimizə ən yüksək səviyyədə öyrədilməsini təmin edir. Mərkəz, müasir iş dünyasının ehtiyacı olan yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması üçün bir çox sahələri əhatə edən müxtəlif fənlərin xarici dildə  tədrisini həyata keçirir. Mərkəzin tədris etdiyi bütün fənlər, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən ingilis, fransız, alman və rus  dillərində tədris olunur.

  1. KADR İŞİ

1.1   Xarici Dillər Mərkəzinin professor-müəllim heyətinin tərkibi:

2019-2020-ci il

97 əməkdaş.  Onlardan  2-si filologiya elmlər doktoru, professor,  10-u  filologiya üzrə fəlsəfə doktoru  dosent, 4-ü filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim, 2-si filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim, 24- ü baş müəllim,  56-sı müəllim.

          2020-2021-ci il

97 əməkdaş. Onlardan 2-si filologiya elmlər doktoru, professor, 1-i filologiya elmlər doktoru, 10 –u filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,  5-i filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim, 31-i baş müəllim, 48-i müəllim.

         2021-2022-ci il

97 əməkdaş. Onlardan 2-si filologiya elmlər doktoru, professor, 1-i filologiya elmlər doktoru, 10 nəfəri filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,  5-i filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim, 31-i baş müəllim, 48-i müəllim.

  2022-2023-cü il

102 əməkdaş. Onlardan 2-si filologiya elmləri doktoru, professor, 1-i filologiya elmlər doktoru,  11 nəfəri filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,  6-sı filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim, 32-u baş müəllim, 50-si müəllim.

1.2   2019-2022-ci illərdə Xarici Dillər Mərkəzinin dissertantlarının siyahısı:

1.Səmədova Jalə Qədir qızı

Dissertasiya mövzusu: “İngilis dilində tədris  mətnləri vasitəsilə tələbələrdə mədəniyyətlərarası səriştənin formalaşması yolları (ali məktəblərin dil  fakültələrinin  yuxarı kursları  üzrə)”

İxtisas: 5801.01- Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (ingilis dilinin tədrisi metodikası)

2.Əmirova Solmaz Cəmil qızı

Dissertasiya mövzusu: “İxtisası dil olmayan ali məktəblərdə tədris mətninin leksikasının öyrənilməsində bacarıq və vərdişlərin formalaşması metodları” 

İxtisas: 5801.01- Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (ingilis dilinin tədrisi metodikası)

3.Axundova Turan Rauf qızı

Dissertasiya mövzusu: “Qeyri ixtisas universitetlərində ingilis dilinin tədrisində multimediya proqramlarından istifadə tələbələrin kommunikativ səriştəsinin formalaşması vasitəsi kimi”

İxtisas: 5801.01- Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (ingilis dilinin tədrisi metodikası)

3.Alıyeva Günay Dilqəm qızı

Dissertasiya mövzusu: “Tələbələrin mədəniyyətlərarası ünsiyyət bacarıqlarının keys metodu vasitəsilə inkişaf etdirillməsi”;

İxtisas: 5801.01 – Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Xarici dilin (ingilis dilinin) tədrisi metodikası);

4.Həmidova Xəyalə Vaqif qızı

Dissertasiya mövzusu: Azərbaycan və ingilis dillərində təktərkibli cümlələrin struktur-semantik xüsusiyyətləri (Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları əsasında),

İxtisas: 5704.01 -Dil nəzəriyyəsi

5.Xəlilova Sevda Rüstəm qızı

Dissertasiya mövzusu: “Azərbaycan və ingilis dillərində antonimlik”;

İxtisas: 5704.01- Dil nəzəriyyəsi

  1. Həsənova Şəhla Natiq qızı

Dissertasiya mövzusu: “Tərz anlayışının koqnitiv tədqiqi” (Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları əsasında)

İxtisas:5704.01- Dil nəzəriyyəsi

  1. Məmmədova Sevinc Yaşar qızı

Dissertasiya mövzusu: “Daxili nitq dil ünsiyyətinin xüsusi forması kimi” (Azərbaycan və ingilis bədii ədəbiyyatının materialları əsasında)

İxtisas:5704.01- Dil nəzəriyyəsi

  1. Əhmədova Sevinc İslam qızı

Dissertasiya mövzusu: “Azərbaycan və ingilis linqvokulturologiyasında “ailə” konsepti”

İxtisas: 5704.01- Dil nəzəriyyəsi

  1. Babayeva Samirə Oqtay qızı

Dissertasiya mövzusu: “Söyləmin komunikativliyinin müəyyən edilməsi”

İxtisas: 5704.01- Dil nəzəriyyəsi

XDM-nın Azərbaycan Respublikasıının digər Universitetlərinin doktorant və dissertantları:

1.Həsənova Könül Nəriman qızı

Dissertasiya mövzusu: “Azərbaycan nəsr mətnlərində linqvistik qənaət prinsipinin təzahür səviyyəsi”

İxtisas: 5706.01- Azərbaycan dili

2.Səfərova Yeganə Xaləddin qızı

Dissertasiya mövzusu: “İngilis dilindəki bədii mətnlərin təhkiyə strukturunda keçmişin linqvistik ifadə vasitələri”

İxtisas: 5704.01- Dil nəzəriyyəsi

3.Əsgərova Bənövşə Allahverdi qızı

Dissertasiya mövzusu: “Müasir İngilis dilində mətnin informasiya strukturunda qrammatikanın rolu”

İxtisas: 5708.1-German dilləri

4.Məmmədova Aynur Akif qızı

Dissertasiya mövzusu: “Ceyn Ostin Romanlarının dil və üslub xüsusiyyətləri”

İxtisas: 5708.1-German dilləri

5.Məmmədzadə Gülnarə Cavanşir qızı

Dissertasiya mövzusu: “Müstəqillik dövrü Azərbaycan şeirinin struktur və semantik təhlili”

İxtisas: 5715.01- Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid

6.Nəzərli Fidan Sadiq qızı

Dissertasiya mövzusu: “Müasir ingilis dilində bədii mətnlərin formalaşmasında ellipsis”

İxtisas: 5708.1-German dilləri

7.Məmmədova Şəlalə Arif qızı

Dissertasiya mövzusu: “Müxtəlifsistemli dillərdə ekzistensional cümlələrin praqmatik xüsusiyyətləri”

İxtisas:  5704.01- Dil nəzəriyyəsi

 

2022-ci ildə Xarici Dillər Mərkəzinin  Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru adı almaq üçün dissertasiya mövzularını müdafiə etmiş əməkdaşları: Könül Həsənova, Sevda Xəlilova, Şəhla Həsənova, Xəyalə Həmidova, Sevinc Məmmədova, Gülnarə Məmmədzadə, Şəlalə Məmmədova,  Aynur Məmmədova, Sevinc Əhmədova

Ülviyyə Hacıyeva

Xarici Dillər Mərkəzinin müdiri Dosent

Həsənova Könül

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim, Filologiya fakültəsinin dekan müavini f.ü.f.t )

Vəliyeva Səkinəxanım

Xarici Dillər Mərkəzinin müdir müavini

Dadaşova Səidə

Xarici Dillər Mərkəzinin müdir müavini

Alıyeva Günay

Xarici Dillər Mərkəzinin müdir müavini

Sadıqova Nailə

filologiya elmləri doktoru, professor

Leyla Vəzirova

filologiya elmləri doktoru, professor

Qafar Hüseynov

Filologiya elmləri doktoru

Məmmədova Svetlana

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Məmmədova Qəribə

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Kolesnikova Larisa

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Nurlana Kazımova

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İsmayılova Aygün

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Sadıxova Sevinc

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Faida İsayeva

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Qasımova Mirvari

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

Ağamirzəyeva Esmira

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

İsgəndərova Səbinə

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

İsmayılova Məsmə

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

Məmmədzadə Gülnarə

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

Abdullayeva Gülhəyat

Baş müəllim

Babayeva Samirə

Baş müəllim

Babayeva Yasəmən

Baş müəllim

İbrahimova Aytən

Baş müəllim

Yusubova Maral

Baş müəllim

İsmayılova Nüşabə

Baş müəllim

Səmədova Jalə

Baş müəllim

Şamxalova Günel

Baş müəllim

Mehdiyeva Lyudmila

Baş müəllim

Cəfərova Aytən

Baş müəllim

Həsənova Sürəyya

Baş müəllim

Ağayeva Sevda

Baş müəllim

Rəhimova Nazilə

Baş müəllim

Əliyeva Fatma

Baş müəllim

Turabova Tamilla

Baş müəllim

Nəcəfova Könül

Baş müəllim

Leyla Kərimova

Baş müəllim

Mahmudova Mehriban

Baş müəllim

Qocayeva Aygün

Baş müəllim

Xəlilova Sevda

Baş müəllim

Muxtarova Simuzər

Baş müəllim

Quliyeva Aysel

Baş müəllim

Qasımova Pərvanə

Baş müəllim

Məmmədova Samirə

Baş müəllim

Səmədova Məlahət

Baş müəllim

Məmmədova Həqiqət

Baş müəllim

SƏADƏT QULİYEVA

müəllim

SAMİRƏ BAĞIRLI

müəllim

Gülnara Hacıyeva

müəllim

Fidan Nəzərli

müəllim

Şəhla Həsənova

müəllim

Tovus Həmidova

müəllim

Aygün Məmmədova

müəllim

Sədaqət İsgəndərova

müəllim

Cəmalə Həsənova

müəllim

Sevinc Məmmədova

müəllim

Şəlalə Məmmədova

müəllim

Səlbinə Hətəmli

müəllim

Minayə Məmmədova

müəllim

Aynur Məmmədova

müəllim

Arzu Hüseynli

müəllim

Bənövşə Əsgərova

müəllim

Şəbnəm Xəlilzadə

müəllim

Talehə Əhmədova

müəllim

Ülviyyə Ağamirova

müəllim

Sarıgül Sadıxova

müəllim

Aytən Baxşəliyeva

müəllim

Xəyalə Həmidova

müəllim

Yeganə Səfərova

müəllim

Sevinc Məmmədova

müəllim

İradə İsgəndərzadə

müəllim

Günel Hüseynova

müəllim

Aynur Miriyeva

müəllim

Xankişiyeva Səbinə

müəllim

Günay Ramazanova

müəllim

Nigar Mirzəyeva

müəllim

Aytən Ağalarova

müəllim

Əbilova Zülfiyyə

müəllim

Lamiyə Əliyeva

müəllim

Könül Məmmədzadə

müəllim

Əsgərova Şəhanə

müəllim

Məmmədova Nigar

müəllim

Allahverdiyeva Günel

müəllim

Əliyeva Günel

müəllim

Həsənova Nazdı

Baş müəllim

Tapdıqova Zərifə

Baş müəllim

Vəliyeva İradə

Baş müəllim

Mehdiyeva Fəridə

Baş müəllim

Orucova Turanə

müəllim

Qəhrəmanova Röya

müəllim

Abdullayeva Günay

müəllim

Çələbiyeva Xədicə

müəllim

Əsədova Sevinc

müəllim

İbayeva Aynurə

müəllim

Əhmədova Sevinc

müəllim

Əliyeva Mehparə

müəllim

Şəfiyeva Günel

müəllim

Məmmədova Dinar

müəllim

Tağıyeva Gülnarə

müəllim

Quluzadə Şəfa

müəllim

Qasımova Nigar

müəllim

Əhmədova Vəfa

müəllim

KÖNÜL ƏLİYEVA

müəllim

HİCRAN ƏLƏKBƏROVA

Böyük laborant

NİGAR ƏLƏKBƏROVA

Böyük laborant

MƏHƏBBƏT ALLAHVERDİYEVA

Böyük laborant

RƏNA ƏZİMOVA

Böyük laborant

AYNUR ƏLƏKBƏROVA

Böyük laborant

SEVDA MƏMMƏDOVA

Laborant

KAMALƏ ƏZİZLİ

Laborant

© 2023Filologiya.az. Bütün Hüquqlar qorunur