Mahirə Nağı qızı Hüseynova

(filologiya elmləri doktoru, professor, dekan, Beynəlxalq Əlaqələr üzrə prorektor )

Səmədova Könül

Kafedera müdiri Dosent

Bayramov İbrahim

filologiya elmləri doktoru, professor, Elmi-təşkilatı şöbənin müdiri

Zeynalov Sərdar

filologiya elmləri doktoru, professor

Qəhrəmanova Yeganə

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Təhməzov Zamiq

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Abışov Elşad

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Həsənova Könül

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

İbrahi̇mova Sahi̇lə

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim

Əhmədzadə Osman

Müəllim

Əhmədzadə Gülöyşə

Müəllim

Mehdiyeva Nərmin Rövşən

Müəllim

Müasir Azərbaycan dili kafedrası

 

Müasir Azərbaycan dili kafedrası filologiya elmləri doktoru, professor Həsən Mirzəyevin təşəbbüsü və təklifi ilə 1989-cu ilin iyun ayında universitetin “Azərbaycan dilçiliyi” kafedrasının bazası əsasında yaradılmışdır. Həmin il filologiya elmləri doktoru, professor H.Mirzəyev “Müasir Azərbaycan dili” kafedrasına kafedra müdiri seçilmiş və 2015-ci ilə qədər rəhbərlik etmiş, 2015-2018-ci illərdə filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Mahirə Nağı qızı Hüseynova rəhbərlik etmişdir. 2018-2021-ci illdərdə kafedraya filologiya elmləri doktoru, professor Buludxan Əziz oğlu Xəlilov rəhbərlik etmişdir. 2021-ci ildən kafedraya filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Könül İbrahim qızı Səmədova rəhbərlik edir.

Kafedranın statistik göstəriciləri (2023)

Əməkdaşların ümumi sayı - 14 nəfər

 • 4 nəfər – filologiya elmləri doktoru, professor
 • 4 nəfər – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • 2 nəfər – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
 • 1 nəfər – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim
 • 2 nəfər – müəllim
 • 1 nəfər – böyük laborant

Elmi fəaliyyət

Kafedrada 4 nəfər elmlər doktoru, 4 nəfər dosent, 7 nəfər filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. Bu sahədə yüzlərlə məqalə və tezislər çap olunmuşdur. 100-dən çox monoqrafiya və 10-dan çox proqram çap olunmuşdur. Bir sıra beynəlxalq konfranslarda məruzələrlə çıxış etmiş və sertifikatlarla təltif olunmuşdurlar. Müasir Azərbaycan dili kafedrasının elmi işlərinin istiqaməti Müasir Azərbaycan dili, Müasir Azərbaycan dilinin fonetikası, Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası, Müasir Azərbaycan dilinin sintaksisi və s. ibarətdir. Kafedra əməkdaşları AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun, Bakı Dövlət Universitetinin, Bakı Slavyan Universitetinin və Azərbaycan Dillər Universitetinin müvafiq kafedraları ilə əməkdaşlıq edir. Kafedra üzvləri respublika və beynəlxalq konfranslarda maraqlı məruzələrlə çıxış edirlər. 2022-ci ildə kafedranın professoru filologiya elmləri doktoru Mahirə Nağı qızı Hüseynovanın təşəbbüsü və əməyi nəticəsində Müasir Azərbaycan dili kafedrasının yaradıcısı professor Həsən Mirzəyevin 95 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans keçirilmişdir. Konfransda ölkəmizin ziyalıları, görkəmli elm adamları iştirak etmiş, xaricdən qonaqlar gəlmişdir.

Tədris işi

Tədris olunan fənlər

Bakalavr pilləsi üzrə

 1. Müasir Azərbaycan dili – 1
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası
 2. Müasir Azərbaycan dili – 2
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası
 3. Müasir Azərbaycan dili – 3
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası
 4. Müasir Azərbaycan dili – 4
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası
 5. Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası
 6. Müasir Azərbaycan dili
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
  • Fransız dili müəllimliyi ixtisası
 7. Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
  • Fransız dili müəllimliyi ixtisası
  • Tarix müəllimliyi ixtisası
  • Coğrafiya müəllimliyi ixtisası
  • Tarix və coğrafiya müəllimliyi ixtisası
  • Sosial iş ixtisası
  • Fiziki tərbiyyə və çağırışaqədərkı hazırlıq ixtisası
  • Riyaziyyat müəllimliyi ixtisası
  • Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisası
  • İnformatika müəllimliyi ixtisası
  • Kimya müəllimliyi ixtisası
  • Kimya və biologiya müəlllimliyi ixtisası
  • Biologiya müəllimliyi ixtisası

Kafedranın professor-müəllim heyəti bakalavr pilləsi üzrə Müasir Azərbaycan dili (Fonetika, Leksikologiya, Morfologiya, Sintaksis) fənnindən mühazirələr oxuyur, seminar dərsləri aparırlar. Kafedra üzrə tədris planlarında nəzərdə tutulmuş bütün fənlər üzrə tədris proqramları hazırlanmış və 2023-cü ildə çap olunmuşdur. Bütün fənlər üzrə tədris mövcud təqvim-tematik planlara uyğun olaraq aparılır. Son illər kafedrada tədris olunan fənlərin dərslik, dərs vəsaitləri ilə təmin olunması sahəsində uğurlu addımlar atılmışdır. Belə ki, kafedra əməkdaşları tərəfindən çoxlu sayda tədris vəsaitləri hazırlanmış və tələbələrin istifadəsinə verilmişdir. Bundan əlavə kafedra əməkdaşları tərəfindən xeyli sayda metodik-vəsaitlər, monoqrafiyalar hazırlanmışdır. Bunlara misal olaraq prof Mahirə Hüseynova “Üslubi morfologiya (folklor mətnləri əsasında) (2018), “Missiya” (2019), “Salam olsun” (2020), Ümumtürk dilləri dialekt və şivələrinin qarşılıqlı inteqrasiyası” (2020), “Mahmud Kaşğarinin “Divani-lüğət-it-türk” əsərinin qrammatik xüsusiyyətləri” (2022), “Ozan ve halk şairlerinin poetikası (Dereleyez böl­ge­si üzere)” (2020), “Büyük Azerbaycan mütefekkiri Nizami” (2022), “Biblioqrafiya” (2022), B.Xəlilov “Türkologiyaya giriş” (2013), Müasir Azərbaycan dilinin fonetikası (2007, 2013), Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası I hissə (2003), II hissə (2004, 2007), Müasir Azərbaycan dilinin leksikologiyası (2008), “Terminologiyanın leksik-qarammatik məsələləri” (2007), İbrahim Bayramov “Azərbaycan dili şivələrinin  fonetikası” (2016), “Azərbaycan dialektologiyası   (frazeologiya, leksikoqrafiya,  söz  yaradıcılığı)” (2019), Azərbaycan dili  şivələrinin  morfologiyası (2019), “Türk  dillərinin müqayisəsi  (şivə  və  ədəbi  dil  materialları  əsasında)” (2020), “Azərbaycan dili  şivələrinin  leksikologiyası” (2020), “Azərbaycan dili  şivələrinin  sintaksisi” (2020), “Həqiqətin  onomastikası” (2021),  “Azərbaycan dialektologiyası” (2022), K.Səmədova “Qərbi Azərbaycan – indiki Ermənistan etnotoponimlərinin arealları” (2008), “Şimal-Qərb qrupu dialektlərinin fonetikası” (2018), “Ortaq türk leksikasında qıpçaq mənşəli sözlər və Azərbaycan dilində arealları” (2019), “Ortak Türkçede Kıpçak kökenli kelimeler, Azərbaycan dilində arealları” (2019), M.A.İsmayılova “Terminşünaslığın əsas məsələləri” (1999), “Türk dilləri dialektlərində inteqrasiya və diferensasiya məsələləri” (Ankara, 2022) “Rəsmi-işgüzar və akademik kommunikasiyanın funksional səciyyəsi” (2021), Azərbaycan dilində akademik kommunikasiyanın aktual problemləri” (2022), “Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti” (2022), Sərdar Zeynalov “Müasir Azərbaycan dili:morfologiya-isim” (2017), “Sifət XIX və XX əsrin qrammatika kitablarında (Türkiyə türkçəsi ilə müqayisəli)” (2021), Yeganə Qəhrəmanova “Azərbaycan dilində hal kateqoriyasının tarixi təkamülü” (2018), “Türk hal sisteminin formalaşması və inkişaf istiqamətləri” (2021), “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında feilin təsriflənməyən formaları” (2011) və başqa elmi əsərləri misal göstərmək olar.

Xarici əlaqələr

Kafedra əməkdaşlarının əldə etdiyi elmi nəticələr dəfələrlə bir sıra xarici ölkələrdə, o cümlədən Rusiyada, Özbəkistanda, Türkiyədə, İranda və başqa ölkələrdə keçirilən beynəlxalq elmi konfranslarda məruzə edilmiş və elmi ictimaiyyət tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.

Kafedranın pasportu

 • Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Filologiya fakültəsinin Müasir Azərbaycan dili kafedrasının pasportu

© 2024Filologiya.az. Bütün Hüquqlar qorunur