Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

NAZİLƏ YUSİFOVA
(pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim)

Nazilə Yusif qızı Yusifova 1966-cı il noyabrın 2-də Bakı şəhə­rində anadan olmuşdur. 1983-cü ildə Bakı şəhəri 190 nöm­rəli orta məktəbi, 1991-ci ildə S.M.Kirov adına ADU-nun filolo­giya fakültəsini bitirib.

1991-1995-ci illər ADPU-nun filologiya fakültəsi dekanlı­ğının əməkdaşı, 1995-2007-ci illər Azərbaycan dili və onun tədrisi texnologi­yası kafedrasının baş laborantı işləmişdir. Dis­ser­tasiya müdafiə edərək pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

2007-ci ildən hal-hazıra kimi Azərbaycan dili və onun tədrisi tex­nologiyası kafedrasında müəllim işləyir. O, 11 elmi-metodik məqalə­nin müəllifidir.